Fremtidsscenarier – wicked problems!

Opsamling i Plenum
Hvad er Snapchat?
6. juli 2022
Teknologisk udtrykskraft
7. juli 2022

Udskoling


Fag

Naturfag/H&D (valgfag)

Faglige emner

Naturfag, samfundsfag

Teknologier

Vinylcutter, 3Dprint

Af Line Kastorp Kok
Beskrivelse

Et tværfagligt forløb, hvor fokus er på at tage stilling – ikke lave løsninger. Eleverne arbejder med at omsætte viden til holdninger.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Fremtidsscenarier

I dette naturfaglige forløb skal vi gribe de store miljømæssige udfordringer an på en ny måde. Vi skal arbejde med perspektiveringen og kigge på fremtidsscenarier. Hvad er det forskere mener der kan og vil ske i fremtiden – særligt ift. den teknologi, der skal hjælpe os med at ”redde” planeten.

Forløbet er lavet til udskolingen og inddrager naturfag, samfundsfag og H&D. Eleverne arbejder i grupper á 2-3 og kan gennemføres på 10 lektioner.

Ved at tage udgangspunkt i fremtidsscenarier fra Future Trends og lignende, skal eleverne vurdere og ”tegne” forløbet frem mod det valgte scenarie. Ud fra vejen de har tegnet udvælges et trin, som skal fabrikeres med en udvalgt teknologi.

Forløbet tager fat i den udfordring det kan være at ”finde på gode løsninger til en bedre fremtid”, når man er elev i folkeskolen. Det tager samtidig også fat i den ”tillærte hjælpeløshed”, som man kan opleve at have, når man som lille enkelt-person bliver bedt om at gøre noget.

Forløbet er handleorienteret og tager udgangspunkt i fremtidige teknologier, der allerede er i udvikling på nuværende tidspunkt.

Der vil være feltstudier under hele forløbet, for eleverne skal søge viden om de fremtidsscenarier de undersøger.

Som produkt skal klassen lave en ”holdningsvæg”, hvor de leverer de statement eller holdninger og meninger de måtte have fået sig i arbejdet med opgaven. De skal vha. deres produkter, feltstudier og refleksioner kunne argumentere for deres statement. Det skal selvfølgelig være naturfagligt underbygget.

Beskrivelse og lektionsplan

Se dokumenter under links:

 • Lektionsplan med forløbsbeskrivelse og refleksionsspørgsmål
 • Slides
 • Fremtidsscenarier 1-7

Herudover er der links til følgende:

 • Proces til indledende brainstorm
 • Skema (wicked problems)
 • Plakater til skitsering

INTRO

Wicked problems – og hvorfor der aldrig kun kan findes en mulig løsning på dem? Bliver vi nogensinde færdige med komplekse problemer? Vi skal acceptere at vi ikke kan nå i mål. Når vi arbejder med komplekse problemer kan det være nødvendigt at vi vælger en retning vi vil gå i – og arbejde i den retning – frem for at tro på at vi kan finde løsningen.

FEEDBACK LOOPS

Hver gruppe teames op med en anden gruppe, som de løbende skal søge feedback hos samt give feedback. Der indlægges min. 2 feedbacksessioner i forløbet. Der udarbejdes en ramme for feedbacken, som skal hjælpe eleverne med at målrette feedbacken.

TEKNOLOGIER

Hvad er det teknologierne skal kunne i forløbet?

 • Teknologierne som bruges undervejs skal være en del af forståelsesrammen frem mod at kunne beskrive vejen hen mod en forestillet fremtidsteknologi/fremtidsscenarie.
 • Teknologierne udvælges af grupperne, ift. en vurdering af, hvad der giver bedst mening for at konstruere prototype/mock-up.

Eleverne præsenteres for en række forskellige teknologier, der kunne være interessante at kigge på i deres designproces:

 • 3D-print og TinkerCad
 • Lasercutter og InkScape
 • Programmering

Hvis eleverne ikke på forhånd har kendskab til valgte teknologier, skal der afsættes yderligere tid til forløbet.

MÅL OG KRITERIER

Mål for forløbet:

 • Eleverne opnår en forståelse for hvad komplekse naturfaglige problemstillinger er
 • Eleverne tør på baggrund af undersøgelse og designproces at tage stilling og lave et statement og argumentere for det

Kriterier:

 • Et statement/en holdning er baseret på faglige argumenter. Derfor skal valg i processen understøttes af feltundersøgelser, der dokumenteres
 • Der en iterativ proces, hvor vi kommer til at træffe valg undervejs, der kan føre os i uhensigtsmæssige retninger. Men alle de valg vi foretager os er med til at forme processen og produktet og skal dokumenteres
 • Alle grupper peger på ”et trin på vejen” som de har konstrueret et produkt til. Gruppen vælger selv hvilken teknologi der skal understøtte det (her kan man udvælge de teknologier, skolen har til rådighed)
 • Alle grupper præsenterer et statement/en holdning til ”holdningsvæggen”

TEKNOLOGIFORSTÅELSE/KOMPETANCEOMRÅDER

 • Teknologisk handleevne
 • Eleven kan vurdere, vælge og på kvalificeret vis anvende digitale teknologier i autentiske situationer.
 • Digital myndiggørelse
 • Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer, der vedrører digitale artefakters betydning for individ, fællesskab og samfund.
 • Digitalt design og designprocesser
 • Eleven kan tilrettelægge og gennemføre iterative designprocesser og skabe digitale artefakter, der løser komplekse problemstillinger, relevante for individ, fællesskab og samfund.

Naturfaglige kompetencer:

 • Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation (der er særligt fokus på undersøgelse og kommunikation)

DESIGNOPGAVE

Eleverne præsenteres for flere forskellige fremtidsscenarier fra Future Trends – fremtidsforskere, der har givet bud på, hvordan miljø og klima ser ud i fremtiden. Hvilke teknologier er i spil? Hvordan forholder man sig som befolkning til de teknologier? Hvordan har mennesker indrettet sig (hvordan bor vi)? O.S.V. Til dette forløb er der udvalgt 7 scenarier.

I grupperne udvælges et scenarie, som man ønsker at arbejde med – designopgaven er, at man ”tegner” vejen derhen. Hvilke nødvendige trin på vejen er vi nødt til at tage – fra i dag til vi når den fremtid, der er beskrevet. Opgaven er at lave visualiseringer/prototyper/mock-ups på opfindelser, som er trin på vejen hen mod det valgte scenarie. (teknologi: fx 3D-printer, lasercutter, programmering e.l.)

Produktet er:

 • At lave en ”holdning” eller et statement til 8.C´s holdningsvæg (laves i Canvas Workspace og cuttes).
 • At lave en mockup/prototype på en opfindelse

FELTSTUDIER

 • Brainstorm: miljøkrisen – hvad skal vi gøre…? (fælles refleksion ud fra billeder – ex fra Verdensmål/Concito)
 • Wicked problems – hvad er et komplekst problem? (oplæg)
 • ”Don´t look up” – se filmen som lektie (fælles refleksion i klassen)
 • Future trends – fælles gennemgang og udforskning
 • Evt. kapitel i ”Hvis vi vil…” (Fælles gennemgang og refleksion)
 • Google (vi laver søgekriterier sammen)
 • Naturfagsbegreber i spil? Hvad betyder det? (alle scenarier har tilknyttet flere naturfaglige begreber, som skal undersøges)
 • Teknologier vi kan bruge i arbejdet…? Fælles brainstorm

IDÉGENERERING

Grupperne sidder med deres valgte fremtidsscenarie:

Ud fra den valgte fremtid skal gruppen finde frem til de trin på vejen, der er mod at den teknologi bliver en mulighed:

 • Hvordan ser hverdagen ud med den valgte teknologi?
 • Hvordan agerer mennesker med den valgte teknologi?
 • Hvorfor er der opstået et behov for den valgte teknologi?
 • Der har helt sikkert været trin på vejen hen mod den teknologi – hvordan har de set ud?
 • Er der nogle af de trin, der er mere ”groundbreaking” end de andre?
 • Udvælg 1 eller 2 af de trin på vejen og overvej hvordan I vil kunne lave en mock-up af den?
 • Forstå brugeren – hvilket behov dækker jeres valgte trin-teknologi? Hvilken fortælling er der omkring brug og behov?
 • Lav en skitse af jeres idé – byg evt. en mock-up
 • Vær hele tiden opmærksomme på om I rammer brugerens behov?

FABRIKATION

Kommer an på de teknologier eleverne vælger:

 • 3D-print (Tinkercad/Prusa)
 • Programmering (Simulation)'
 • Lasercut (Inkscape)
 • Vinyl (Inkscape/Canvas workspace)

ARGUMENTATION

Eleverne skal i deres undersøgelse, analyse og vurderinger være opmærksomme på de faglige argumenter for deres holdninger. De skal primært være funderet i den naturfaglige verden, men det er også væsentligt, at de kan argumentere for valg af teknologi. Produkt samt statement skal gruppen kunne forsvare med faglige argumenter.

REFLEKSION

Ud fra elevernes arbejde skal grupperne hver især bidrage til en ”HOLDNINGSVÆG”. Klassen samler statements, meninger og holdninger og sætter dem på en holdningsvæg, der er synlig på skolen. Produkter udstilles sammen med holdningsvæggen.

AFRUNDING

EVALUERING

Eleverne fik alle produceret et statement og 90 % fik også produceret en prototype. Da alle valgte at bruge 3D-print til prototypen var der run på i fabrikationsdelen, og det betød at der var nogle designs, vi ikke havde tiden til at justere, så de kunne fungere i print.

Det skal præciseres for eleverne, at fordelingen af tid/energi på produktionen af de to produkter (statement og prototype) er 60 % til statement og 40 % til prototype.

Eleverne fik til opgave at evaluere forløbet bl.a. ved at nævne tre ting de har lært i forløbet. De peger på både teknologiske og naturfaglige områder.

Vær OBS på at få samlet op på de naturfaglige begreber de skal undersøge, så forståelse er lige i skabet. Jeg havde desværre en enkelt gruppe, der undslap søgelyset og de havde desværre ikke fået helt godt fat i begreberne – og det bærer deres statement desværre præg af.

Brug den nødvendige tid til feedbackloops – det giver grupperne rigtig meget fornuftigt at arbejde videre med. Men feedbacken skal være stramt rammesat fra læreren.

Har eleverne ikke erfaring med de valgte teknologier, skal der afsættes yderligere tid til at de introduceres til dem.


Links