FabLab Klimaundervisning

Klimaforandringer og CO2-udledning kan være et komplekst emne for såvel voksne som børn at forstå. Børn og unge uden forståelse for de klimamæssige sammenhænge bliver nemt skræmte og ikke-oplyste. Gennem bevidst klimaundervisning, som både giver eleverne en forståelse for klimaudfordringerne og deres egne handlemuligheder, kan vi i stedet stimulere eleverne til at være nysgerrige og undersøgende i forhold til mulige løsninger.

FabLab@SCHOOLdk modtog 2021-2023 støtte fra VILLUM FONDENS klimaindsats til udvikling af ny viden om effektiv, inspirerende og fokuseret klimaundervisning. Midlerne blev givet til udvikling af FabLab KlimaLab undervisningsforløb med fokus på reduktion af CO2

Der er udviklet ni forløb til brug i indskoling, mellemtrin eller udskoling. De ni forløb,  tilhørende ressourcer og oversigt over nødvendige materialer kan frit downloades på her på siden. Forløbene er udviklet i et tværkommunalt samarbejde mellem naturfagskonsulenter og FabLab-undervisere fra Kolding, Middelfart, Silkeborg og Vejle Kommune samt lærere fra Eltang Skole, Hyllehøjskolen, Sejs Skole og Egtved Skole.

FabLab KlimaLab Undervisningsforløb

  1. Har reduktion af CO2 som overordnede tema

  2. Anvender en designprocesmodel som ramme for elevers problemløsning

  3. Inddrager teknologier i designproces og/eller løsninger

  4. Giver elever bud på handlemuligheder i forhold til klimaudfordringer

FabLab KlimaLab

FabLab KlimaLab er ni undervisningsforløb med fokus på reduktion af CO2 målrettet forskellige klassetrin fra indskoling til udskoling. Det er et overordnet mål for forløbene, at eleverne udvikler viden om klimaudfordringer på en måde, der efterlader dem med konkrete handlemuligheder i egen kontekst.

Alle forløb tager udgangspunkt i virkelighedsnære klimaudfordringer, som eleverne søger mulige løsninger på. Eleverne anvender teknologier og udvikler forståelse for, hvordan de aktivt kan handle på klimaudfordringer og reduktion af CO2. Gennem forløbene bliver eleverne således bevidste om konkrete CO2-reducerende handlinger, som kan udføres af individ, fællesskab eller samfund. Handlingerne kan være rettet mod teknologiske løsninger, adfærdsændringer og/eller politiske beslutninger. 

Det er et mål for undervisningsforløbene, at eleverne udvikler viden om og forståelse for klimaudfordringerne på en måde, der efterlader dem med konkrete handlemuligheder i egen kontekst. Forløbene giver eleverne mulighed for at arbejde med globale klimaudfordringer i en lokal kontekst. Der inddrages konkrete, lokale data og forhold i designprocessen, men forløbene kan nemt tilpasses andre målgrupper og kontekster.

Det er ligeledes et mål, at forløbene bidrager til at fremme elevers udvikling af science kapital og giver dem forståelse for samspillet mellem natur, teknologi og menneske - herunder relaterede etiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Undervisningsforløb som designudfordring

Alle forløb opbygges over en designudfordring omkring reduktion af CO2. Designudfordringen rammesættes, så den bliver relevant for eleverne: hvad, hvorfor, hvordan, hvor henne, hvad angår det mig, os, verden etc. 

I feltstudier finder, udvikler og bearbejder eleverne relevant viden og anvender den i egne undersøgelser. Viden fra feltstudier bruges aktivt i idégenerering af mulige løsninger. 

Idéer vurderes, udvælges og bearbejdes gennem argumentation for sammenhæng med viden fra feltstudier og designudfordring. Enkelte idéer udvikles og fabrikeres som mockups, prototyper eller produkter, som kan afprøves i relevante kontekster. 

Eleverne reflekterer sammen med andre over løsningernes potentialer og udfordringer for individ, fællesskab og samfund. Forløbet afsluttes med en præsentation af løsningsforslagene for relevante målgrupper, som kan give eleverne feedback på deres løsninger.

Se opgaverne her


I alt 9 indlæg

Vækstsystemer og bæredygtig emballage

Vi arbejder med klima og bæredygtighed lokalt på skolen og udvikler løsninger på skolens og madkundskabslærernes udfordring med at få råvarerne så tæt på som muligt. Forløbet lægger op til designprocesser i flere omgange og af forskellige produkter.

Ponicsystemer og lokal dyrkning af planter

Vi arbejder med klima og bæredygtighed lokalt på skolen og udvikler løsninger på skolens og madkundskabslærernes udfordring med at få råvarerne så tæt på som muligt. Forløbet lægger op til designprocesser i flere omgange og af forskellige produkter.

Plantevækst i år 2200

Plantevækst i år 2200 er et forløb i udskolingen om planters vækstforhold, fotosyntese og CO2-kredsløbet. Der anvendes en scenariedidaktisk tilgang, hvorigennem der skabes en meningsfuld case om plantedyrkning i fremtiden. Gennem cli-fi (klima sci-fi) introduceres eleverne til dyrkning af planter og arbejder blandt andet med plantevækst i rummet.

Plantevægge

Dette forløb har fokus på, hvordan vertikalt beplantede arealer i byer kan
bidrage til nedkøling, øget biodiversitet og forskønne det fysiske miljø.

Lysets betydning for plantevækst

Dette undervisningsforløb søger at give eleverne et indblik i, hvordan man vha. af teknologi kan mindske landbrugsarealerne for i stedet at dyrke fødevarer i drivhuse.

Gem energien

Grøn energiproduktion er så kompleks, at det kan virke som en umulig opgave at forstå for selv veluddannede voksne, og derfor også for elever i folkeskolen. Dette undervisningsforløb søger at give konkrete bud på, hvordan elever kan arbejde med ny viden inden for lagring af energi, således at de får et billede af, hvordan fremtidens energiforsyning kan være bæredygtig på en vindstille regnvejrsdag i Danmark.

Fremtidens cyklist

Fremtidens cyklist er et forløb i indskolingen, hvor nudging, cykler og transport er omdrejningspunktet.

Dyrkning af planter med teknologi

Forløbet lægger op til et samarbejde mellem 4. og 8. årgang. Vi arbejder med klima og bæredygtighed lokalt på skolen og med løsninger af skolens og madkundskabslærernes (og skolens) udfordring med at få råvarerne så tæt på som muligt. Forløbet lægger op til designprocesser i flere omgange og af forskellige
produkter.

Affaldssortering og CO2-besparelse

Dette forløb har fokus på at opnå en CO2-besparelse gennem adfærdsændring i forhold til affaldssortering. Eleverne skal designe en udstilling, som viser hvordan affaldsreduktion og genanvendelse af forskellige affaldstyper kan bidrage til at reducere CO2-aftrykket.

Materialet udgives under Creative Commons licensen BY-NC-ND, og må derfor kopieres og distribueres frit under betingelse af, at det ikke anvendes med kommercielt formål og at FabLab@SCHOOLdk krediteres som ophavsretshaver.