Design af affaldssorteringssystem

Skærmbillede fra App om at være statsminister
Opmærksomhed til salg
17. juni 2021
Elevarbejde i den online ressource CoSpaces
Kod en historisk matematiker
17. juni 2021

5.-6. klasse


Fag

Håndværk og design - Modul: Teknologiforståelse

Faglige emner

Design af affaldssorteringssystemer med inddragelse af nudging. Verdensmål 12 ift. generering af affald.

Teknologier

TinkerCad ift. 3D-konstruktion Evt. MakeCode ift. programmering af MicroBits Evt. PiskelApp eller ScanAndCut ift. design af statements og/eller symboler.

Af Mette Eis-Hansen
Beskrivelse

Introduktion til principper for nudging mhp. udvikling og design af affaldssorteringssystemer til enten private hjem eller offentlige rum. Forløbet kan også afvikles virtuelt.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Det er en udfordring, både lokalt og globalt, med stigende mængder affald på land og i havet. I forhold til de 17 verdensmål er det en udfordring, som vi skal finde løsninger på. Det betyder eksempelvis, at vi er nødt til at blive endnu bedre til at genbruge og sortere affald.

Mange steder i det offentlige rum er der opsat skraldespande, hvoraf flere er beregnet til sortering af affald. Alligevel er der mange, som ikke benytter dem. I private hjem, skal man også mange steder sortere sit affald, men det fungerer heller ikke altid lige godt.

Derfor skal I designe jeres bud på et affaldssorteringssystem til enten det offentlige rum eller hjemmet. I designet skal I indtænke nudgingstrategier, der kan medvirke til, at jeres system vil blive brugt.

Organisering: Kombination af klasseundervisning og gruppearbejde.

DESIGNOPGAVE

I klassen præsenteres eleverne indledningsvis for eksempler på nudging mhp. begrebsafklaring. I den forbindelse kan der, til inspiration, også vises eksempler på eksisterende løsninger på affaldssortering i det offentlige rum og i hjemmet. Det er med henblik på mulighed for valg af retning for opgave.

Inspiration til temaet miljørigtig affaldssortering og nudgingstrategier findes som links nederst i dette forløb.

FELTSTUDIER

I grupper undersøger eleverne eksempler på nudging i hverdagen. Det kan være via internetsøgning eller konkret feltundersøgelse i lokalområdet eller på skolen. I forbindelse hermed laver grupperne dataindsamling med baggrund i spørgeskemaundersøgelser og interviews med udvalgte målgrupper, enten fysisk eller virtuelt. Dette er mhp. afklaring af, hvad der muligvis kan medvirke til, at affaldssortering vil fungere endnu bedre i fremtiden.

IDÉGENERERING

Grupperne udarbejder skitser og arbejdstegninger af deres bud på fremtidens affaldssorteringssystemer samt forslag til nudgingstrategier i forbindelse hermed.

FABRIKATION

Eleverne designer deres forslag til affaldssorteringssystem i 3D i TinkerCad eller bygger modeller i konkrete materialer. I den forbindelse kan MakeCode anvendes som simulator til illustration af nudgingstrategi eller til konkret programmering af MicroBit til indbygning i prototype. 

Design af eksempelvis statements og symboler kan laves i tegneprogrammer og / eller med vinylskærer. Desuden kan PiskelApp anvendes til design af animationer og lysavis med samme formål.

ARGUMENTATION

Grupperne fremlægger deres forslag til affaldssorteringssystemer til brug i enten det offentlige rum eller hjemmet. Eleverne skal beskrive, hvordan affaldssystemet skal fungere i relation til, hvad det skal kunne gøre. I den forbindelse skal de også redegøre for, hvordan de valgte metoder for nudging skal virke.

Grupperne fremlægger deres bud med forklaringer og begrundelser for de valg, som de har truffet undervejs i produktudviklingsprocessen. I den forbindelse giver grupperne hinanden respons på hinandens produktioner mhp. forslag til udvikling af forbedringer og nye ideer. I tilfælde af virtuel fremlæggelse kan projektet dokumenteres med billeder og ledsagende tekst i eksempelvis GoogleSlides, Padlet eller Prezi.

REFLEKSION

Grupperne reflekterer over egne erfaringer og den modtagne respons. De forholder også sig til, hvad de har lært i processen. Dette er mhp. visualisering af, hvad de kan bruge som baggrund for videreudvikling af lignende projekter eller som udgangspunkt for nye eksperimenter. I den forbindelse er der også mulighed for at reflektere over, hvad man i fremtidige feltundersøgelser vil finde ud af for at belyse bestemte udfordringer og problemstillinger.

 

AFRUNDING

Når klasserne/holdene har gennemført læringsforløbet forventes overordnet betragtet, at eleverne har opnået større indsigt i arbejdet med problemløsning i relation til innovation og designprocesser. Eleverne bør gennem projektet også opnå større kendskab til at arbejde med mere komplekse problemstillinger/udfordringer. Dette skal også ses i relation til forventning om opnåelse af større kendskab til aspekter omkring vigtigheden af affaldssortering og genanvendelse med perspektivering til elementer af Verdensmål 12.

 

MATERIALELISTE

Klassekonto med individuelle brugere i TinkerCad. Mulighed for for programmering af simulatoren for MicroBits i MakeCode. Adgang til Padlet og Prezi via SkoleTube. 

Tegnepapir og farver til skitser. Desuden andre konkrete materialer f.eks. tape, lim, saks, karton og pap til konstruktion af prototype.

Herudover er nedenstående online ressourcer anvendt i forløbet: