Giftige alger i badesøen

3D priner i brug i et fablab med lærer og elever
Det Fleksible Læringsrum
5. marts 2018
”blank”
Federe frikvarter – bedre bevægelse
5. marts 2018
3D priner i brug i et fablab med lærer og elever
Det Fleksible Læringsrum
5. marts 2018
”blank”
Federe frikvarter – bedre bevægelse
5. marts 2018

Udskoling


Fag

biologi, fysik/kemi, naturfag

Faglige emner

innovation og entreprenørskab, it og medier

Teknologier

Computer, Laserskærer

Af Thomas Petersen

Lab Leder, FabLab Silkeborg


Jesper Fuglsig Andresen

Virklund skole, Silkeborg
Beskrivelse

Hvordan kan vandkvaliteten i en sø forbedres? Eleverne afdækker i dette forløb gennem feltstudier forskellige forureningskilder og udvikler i designfasen forskellige løsningsmuligheder.

Forløbsbeskrivelse

LÆRINGSMÅL: FAGLIGE

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområdet Eleven kan designe enkle undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven har viden om Thorsø som økosystem Eleven kan beskrive naturområdet Thorsø på baggrund af egne undersøgelser Eleven har viden om faktorer til at beskrive beskrive naturområdet Thorsø Eleven kan kommunikere om natur og teknologi Eleven har viden om årsagssammenhænge mellem Thorsøs biologiske tilstand og menneskets påvirkning af miljøet Eleven har viden om løsninger på “Thorsø-problemet”.

LÆRINGSMÅL: TEKNOLOGI OG DESIGN

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven kan bruge designværktøjer f.eks. Tinkercad, 123Design.

LÆRINGSMÅL: PERSONLIGE

Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven har viden om undersøgelsesdesign Eleven kan perspektivere natur/teknologi til omverdenen og aktuelle hændelser Eleven kan bruge designværktøjer f.eks. Tinkercad, 123Design.

TRIN FOR TRIN

1. Intro : Præsentattion af problem (60 min.) Situation: Situationen præsenteres af naturvejleder eller lign.på klassen i plenum: Flere hunde er døde efter at have drukket vand fra Thorsø. Flere melder om utilpashed i forbindelse med badning.Dette er sket i sommermånederne, hvor vandoverfladen er dækket af alger. Det er blågrønne alger, som er skyld i forgiftning og fysisk ubehag. Opblomstringen af alger i sommermånederne skyldes en kombination af varme og sammensætningen og mængden af næringsstoffer i vandet. Der er nu planlagt kloakering af sommerhusområdet langs Vesterlundvej i 2017 - 18, da Silkeborg Kommune vurderer, at hovedparten af næringsstofferne kommer fra spildevandsudledningen i sommerhusområdet.

2. Feltstudier og ide`generering  Hvordan er søens tilstand lige nu? Hvordan kan vi selv gennem forsøg måle søens tilstand? Hvordan kan vi forbedre vandkvaliteten i søen? Hvordan kan vi sikre, at den forbedrede vandkvalitet ikke falder?

3. Fabrikation Lav et design,der kan forbedre søens vandkvalitet Afprøv dit design

4. Refleksion Virkede dit design? Skal der justeres/ændres?

Noter til underviser Hvordan er søen blevet forurenet? Hvordan kan den genoprettes? Thorsø er forurenet.Hvad gør vi? Hovedproblemet er kloakering. Der bliver nu kloakeret i sommerhusområdet. 2017-2018 Analyse af søen: Sedimentprøver, mikroskop, næringsstoffsammensætning, rodzoneanlæg,piletræer, biofilter ,blå-grøne alger vinder konkurrencen i miljøer, hvor der er meget P og lidt N, vandremuslinger, Design: Der kan f.eks fremstilles en centrifuge til vandananlyse. Thomas: Lave en centrifuge til vandanalyse