Projektopgavens egen designcirkel

Tekstiltryk
7. juli 2022
Analyse af digitale artefakter
7. juli 2022

Udskoling


Fag

Projektopgave

Faglige emner

Teknologier

Lasercutter, folieskærer

Af Smilla Ringstrøm Juel Hein


Af Mia Nygaard Hansen
Beskrivelse

Forløbet er tiltænkt projektopgaven i udskolingen. Det indeholder 3 artefakter til brug af lærere og elever som stilladsering af den designproces eleverne skal igennem.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Vi har i dette forløb forsøgt at tilpasse designcirklen til projektopgaven i udskolingen og hermed lavet en “projektcirkel”.

Vi mener, at forløbet er relevant, fordi det kan hjælpe lærerteamet på en skole, til at skabe et fælles ståsted i forhold til projektopgaven og hermed skabe mening for lærerteamet. Herudover kan det forhåbentlig støtte eleverne gennem den designproces de står overfor, når de skal lave projektopgave.

Dette understøttes af Jette Hundahl Mikkelsen i bogen “Lærer under designprocesser” s. 152.

Hun beskriver, at når man arbejder med designprocesser som didaktisk redskab, er brug for at skabe et rum hvor problembaseret hands-on-læringsformer ikke begrænses af tidsrammer på 45-60 minutter, men hvor alternative organisationsformer har mulighed for at udvikle sig. Herunder fagdage og projektdage/-perioder.

Artefakterne i forløbet er tiltænkt som stilladserings-værktøjer for både lærere og elever i løbet af projektugen.

Plakat af projektcirklen:

Plakaten kan hænge i klasserne/på fællesarealerne, så alle har nem adgang til projektcirklen.

Vi har lavet en enkel udgave der er tiltænkt 7./8. klasse og en mere formel udgave der tager udgangspunkt i projektopgavens bekendtgørelse.

Gulvbrikker:

Gulvbrikkerne er specielt tiltænkt opstart af projektugen i plenum i den enkelte klasse. Det vil derfor være godt med et sæt til hver klasse.

Efter opstart vil gulvbrikkerne være til rådighed for eleverne, så de altid kan gå tilbage og se den mere uddybende beskrivelse af hvert hovedområde i projektcirklen.

 De måler Ø350mm og er skåret på lasercutter af MDF plader.

På den ene side ses overskrifterne fra projektcirklen og på den anden side er overskrifterne beskrevet med en tekst.

Minibrikker/kort:

Minibrikkerne er en lille udgave af gulvbrikkerne, som er tiltænkt til grupperne, så de altid har dem ved hånden.

Minibrikkerne er dog qua deres størrelse ikke lige så detaljerede som gulvbrikkerne i forklaringen på bagsiden. Minibrikkerne har form som kort 9x5cm med afrundede hjørner. De er skåret på lasercutter i birkefiner. 

Fælles for brikkerne:

Brikkerne er lavet som enkelte genstande, da projektcirklen ikke nødvendigvis kun skal ses som en lineær proces. Eleverne skal have mulighed for, at springe mellem faserne.

Brikkerne skal gerne gøre eleverne mere bevidste om, hvilke faser de arbejder i hvornår.

Yderligere skal brikkerne gerne støtte læreren i at være facilitator i processen med projektarbejdet.

 

OPSTART AF FORLØB

Forløbet starter med en samtale i plenum i klassen. Samtalen skal introducere eleverne til det forestående arbejde med projektopgaven.

Vi har udarbejdet et dokument, som kan bruges til at beskrive forløbet med projektopgaven og hvad der er vigtigt for eleverne at huske undervejs.

Herefter kan gulvbrikkerne tages i brug. Klassen samles på gulvet i en rundkreds med gulvbrikkerne liggende i midten, med overskriften opad.

Læreren spørger nu eleverne ind til overskrifterne, og hører dem, hvad de tænker, de betyder.

Her skal der gerne være en progression alt efter hvilket klassetrin man laver øvelsen med. I 7. klasse vil eleverne måske have nogle bud på, hvad overskrifterne betyder og i 9. klasse skulle de gerne have en rimelig god idé om, hvad overskrifterne dækker over.

Efter samtalen om overskrifterne, vendes gulvbrikkerne om, så beskrivelserne af overskrifterne vender op ad.

Samtalen fortsættes nu, så alle elever får hørt fra læreren hvad områderne indeholder.

Herefter får alle grupperne deres egne minibrikker, så de har overskrifterne og små stikord til dem, lige ved hånden, når de arbejder med deres projekt. Dette skal give dem en hjælp til at sikre, at de når alle faserne i projektarbejdet.

Forløbet fortsætter med projektarbejde hvor læreren har en vejlederrolle og eleverne arbejder selvstændigt og projektorienteret.

 

AFRUNDING

Gulvbrikkerne og projektcirklen er med til, at synliggøre den proces eleverne skal igennem når de arbejder med projektopgaven.

Ligeledes er det med til at stilladsere de områder, man som lærer skal arbejde med eleverne med, for at gøre dem bedst mulig rustet til projektopgaven. Man kan bruge alle gulvplader sammen, men man kan også med fordel bruge en enkelt ad gangen og arbejde i dybden med lige præcis det emne/område man vil fordybe sig i.

Vi har i forbindelse med et Co-Learn projekt i Middelfart kommune afholdt en workshop for 40 lærere fra Holland, England, Finland og Sverige, hvor vi fortalte om vores ideer og tanker om “Projektopgavens egen designcirkel” og om hvordan vi har intentioner om at få kollegaer og elever med. Dette for at lave en rød tråd i afholdelse og gennemførelse af projektopgaven.

Vi fik efterfølgende rigtig god respons fra deltagerne på workshoppen og de ville tage vores ideer med hjem til deres respektive skoler/lande

Workshoppen har bekræftet os i, at vores arbejde med “Projektopgavens egen designcirkel” er relevant og brugbart, samt formidlingen via gulvbrikker er interessant og en øjenåbner for modtagerne.

Den dybere erfaring med forløbet, er vi nødt til at vente med, da det først igangsættes med kollegaer i det kommende skoleår. Men vi har allerede påbegyndt samtale om projektet i udskolingen, samt planlagt kollegaintro med alle vores kollegaer

Links