Vi skilter med det

Cykler hænger på rad og række i cykelskur
Styr på cyklerne
25. august 2021
Headset på headsetholder
Headset holder
26. august 2021
Cykler hænger på rad og række i cykelskur
Styr på cyklerne
25. august 2021
Headset på headsetholder
Headset holder
26. august 2021

3. klasse


Fag

Klassekultur

Faglige emner

Trafikskilte, trivsel, design

Teknologier

Vinylskærer (ScanNcut)

Af Susanne Simonsen
Beskrivelse

Forløbet tager udgangspunkt i en problemstilling i klasserummet. Eleverne skal gennem arbejdet med designprocesmodellen designe et skilt, som skal hjælpe os til at holde ro, når vi bevæger os gennem klassen. Der skal arbejdes med ScanNcut folieskærer.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Forløbet tager udgangspunkt i en problemstilling i klasserummet, hvor der opstår uro, når eleverne bevæger sig gennem lokalet efter pauser. Forløbet kunne også til bruges til andre skift i løbet af skoledagen som giver uro, eller andre steder på skolen, hvor der ønskes en ændret adfærd.

Målsætning

Målet er, at eleverne selv skal være med til at designe en løsning, der kan hjælpe os med at ændre på miljøet i klassen, så vi får en mere rolig start på timerne.

Målet er, at eleverne via arbejdet med designprocesmodellen opnår ejerskab og dermed er mere motiverede for at ændre adfærd.

Læringsmiljø

Der arbejdes i klasserummet, hvor problemstillingen er aktuel. Eleverne inddeles i grupper á 3-4. Hver gruppe har et arbejdsbord og en procestavle (A2-plakat på bordet/væggen). Der arbejdes med tydelig struktur ved hjælp af timeprogram og timeouts undervejs, hvor der opsamles i plenum.

Der skal arbejdes med ScanNcut.

Tidsplan

Der arbejdes i moduler af 2 lektioner. Samlet tidsforbrug 5x2 lektioner og evaluering. Efter 1 og 2 uger med skiltene i klassen evalueres på effekten.

DESIGNOPGAVE

Problemfelt i 3. klasse

Den indledende fortælling:

“Vi har stadig en udfordring med at komme roligt gennem klasselokalet, når vi skal ind via terrassedøren, gennem klasselokalet for at komme i garderoben og tilbage i klassen for at blive klar til undervisningen. Mange glemmer, at pausen slutter, når de går gennem døren. Nogle husker det, men genoptager pausen, når de kommer ud i garderoben. Det giver rigtig meget støj og en larmende start på timerne - både efter frikvarterer og ’friskere’ i timerne. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at løse den udfordring. Vi har talt om det flere gange. De voksne har haft den sure mine på. Vi har aftalt, at I skal minde hinanden om det, men vi er ikke i mål endnu. Så vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan lave nogle skilte, der kan minde os om, at pausen slutter, når vi går ind gennem terrassedøren og at alle også skal være stille i garderoben.”

FELTSTUDIER

Vi sætter fokus på at finde data, som kan være med til at inspirere til at skabe løsninger på vores problemfelt.

Eleverne sættes sammen i grupper af 3 elever (24/3=8 grupper). Hver gruppe får udleveret et sæt med 24 trafikskilte (Skilte til print)

Eleverne skal nu prøve at indsamle data, ved at identificere og sortere skiltene ud fra forskellige kriterier:

 • Hvordan ved jeg, at noget er forbudt?
 • Hvordan ser skiltet ud, hvis det vil advare mig om noget?
 • Hvordan ser skiltet ud, hvis det vil give mig en information?
 • Hvilke farver bliver der brugt og hvilken betydning har farven? Hvordan er sammenhængen mellem farven og budskabet? Er der en farve, du er mere opmærksom på end andre?
 • Hvilke former bliver der brugt og hvilken betydning har formen? Hvordan er sammenhængen mellem formen og budskabet?
 • Hvad skal der til, for at I synes, at et skilt er nemt at forstå?

Eleverne må selvfølgelig gerne tale om, hvad de forskellige skilte betyder, men det vigtigste er sammenhængen mellem budskab, farve og form.

Der afsættes 5 minutter til gruppedialog om hver af de første 3 spørgsmål. Der samles op på klassen mellem hvert spørgsmål. Grupperne får på skift lov til at sætte et skilt op inden for kategorierne:

 • Forbud
 • Advarsel
 • Information
 • Noget helt særligt

Skema til opsætning af skilte.

 

BREAK

Gå ud og gennemfør bevægelsesaktiviteten Find skiltet.

Til de sidste 3 spørgsmål afsættes der 8-10 minutter til gruppedialog om hvert spørgsmål. Igen opsamling mellem hvert. Der laves evt. noter på skemaet, fra tidligere, som kommer til at fungere som oversigt over den indsamlede data.

Det sidste spørgsmål skulle gerne komme til at danne bro til næste fase i designprocesmodellen.

IDÉGENERERING

Grupperne skal nu komme med ideer til hvordan et skilt, der skal løse vores problemfelt, kunne se ud. Inden processen sættes i gang, skal grupperne se, hvilke materialer de har adgang til, når deres skilt skal fabrikeres. Der opfordres til at bruge skemaet på tavlen i gruppernes overvejelser.

Hver gruppe får en “procestavle”, hvor de kan hænge deres materialer op. Der skal være adgang til papir, farver, lineal, passer og saks til at lave skitser.

Grupperne opfordres til at:

 • Komme med flere forskellige forslag og tale sig frem til en fælles løsning.
 • Skrive noter undervejs til, hvorfor de lige præcis synes deres skilt er godt og løser vores problem.
 • Bruge post-its til noterne og sætte dem op på deres “proces tavle”. De skal bruge dem senere.

Når grupperne er klar med en idé til et skilt, starter næste fase i designprocessen.

FABRIKATION

Grupperne skal nu i gang med at fabrikere deres skilt. De skal bruge ScanNcut. Vejledning til ScanNCut. Derudover kan bruge

 • Lineal, sorte tuscher,
 • Karton
 • Vinyl, hvis I vil lave skiltet som klistermærke

ARGUMENTATION

Grupperne skal nu fremlægge deres skilt for resten af klassen og fortælle:

 • Hvilke materialer har I brugt og hvorfor?
 • Hvad vil I gerne signalere med jeres form- og farvevalg?
 • Hvordan tror I jeres skilt vil hjælpe med at løse vores problemfelt?

REFLEKSION

Grupperne skal nu overveje følgende i forhold til deres løsning:

 • Kan jeres skilt bruges andre steder på skolen eller ude i samfundet?
 • Hvilken betydning kan det få I vores klasse, hvis jeres løsning virker?

Grupperne skal også overveje følgende i forhold til deres arbejdsproces i gruppen:

 • Hvilke begrænsninger mødte vi i vores arbejde?
 • Hvor kan vi dygtiggøre os, så det kommer til at fungere bedre en anden gang?

 

AFRUNDING

Jeg havde plakaten med designprocesmodellen hængende i klassen og en lille LEGO-figur, der fulgte os rundt i processen. Det var med til at fastholde os i processen.

Jeg erfarede, at eleverne gik meget op i betydningen af de forskellige skilte, og derfor fik grupperne lidt ekstra tid til den samtale i feltstudiefasen.

Jeg brugte 2 lektioner mere end planlagt, for at alle grupper nåede i mål med deres design.