Kunstig intelligens

Skolemøbler i fremtiden
10. november 2023
Tinkercad i SFO
27. november 2023

7. klasse


Fag

UUV

Faglige emner

Teknologiforståelse

Teknologier

Kunstig intelligens

Af Ulrik Gosvig-Hansen
Beskrivelse

Emnet for undervisningen er kunstig intelligens.

Eleverne skal gennem arbejdet med kunstig intelligens få en grundlæggende forståelse for begrebet. Derfor arbejdes der med begreberne machine learning og neurale netværk som er elementer i kunstig intelligens.

Der vil afslutningsvis blive arbejdet med de etiske udfordringer og dilemmaer som kunstig intelligens medfører og som afkræver eleverne stillingtagen i deres digitale dannelse.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Dette forløb er afprøvet i en overbygnings specialklasse.

Sværhedsgraden af dette forløb passer bedre til en  7. eller 8. klasse i almen regi.

Eleverne bliver i stigende grad udsat for indvirkningerne af kunstig intelligens i deres hverdag. Dette sker mange gange hver dag når eleverne bruger sociale medier, APPS og digitale medier. Spørgsmålene der rejser sig, er i hvor stor udstrækning de er bevidste herom, tager stilling til, træffer informerede valg og om de har en viden om hvordan kunstig intelligens virker. Hvis eleverne tager stilling til deres valg i den digitale arena, hvilke overvejelser gør de sig og i hvor høj grad er de opmærksomme på de etiske dilemmaer der er på spil.

Dette forløb har til hensigt at give eleverne en større indsigt i hvor, hvordan, hvorfor og hvilke konsekvenser kunstig intelligens har både for den enkelte, men også for samfundet og den verden vi lever i. Så de på et mere oplyst grundlag kan træffe informerede valg i forhold til brugen af digitale medier.

Jeg har valgt at hele forløbet bliver lavet i dialog med en kunstigintelligens, det vil sige at forløbet udvikler sig mens vi lærer. Det er kollaborationen mellem underviser, eleverne og den kunstige intelligens der skaber forløbet, lige fra indhold, valg af videoer, didaktiske overvejelser, etiske udfordringer og scenariedidaktisk åbning med en historie skabt af chatbotten. Udfaldet afhænger helt af den input vi foretager i dialogen med chatbotten.

Vores valg er faldet på chatbotten OpenAI GPT som er en tekstbaseret kunstig intelligens chatbot.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Indflyvningen starter scenariedidaktisk ved at læse en lille åbningshistorie om en pige der gerne vil blive klogere og dygtigere. Til det hjælper en kunstig intelligens ChatGPT hende (se pdf. I ressourcer).

Historien er genereret af ChatGPT.

Efter indflyvningen går vi på opdagelse i vores fælles forforståelse og viden omkring kunstigintelligens, eleverne bruger små whiteboardtavler til af fastholde deres viden.

På klassen tager vi udgangspunkt i ideerne fra whiteboardtavlerne og laver fælles en brainstorm som fastholdes i Mindmeister. Det skaber et overblik over den viden og forforståelse som er klassens udgangspunkt.

 • Hvad ved vi i forvejen?
 • Hvor møder vi det i hverdagen?
 • Er der hjemmesider der bruger det nu? Osv.

Efterfølgende formulerer vi ønsker om hvad vi gerne vil vide mere og blive klogere på. Til den hjælp åbnede vi ChatGPT og stillede følgende spørgsmål for at få skabt en ramme der kunne hjælpe os med at blive klogere på kunstig intelligens.

Kan du lave et undervisningsforløb til en gruppe 13-årige, så de kan lære hvad kunstig intelligens er?

Følgende ramme for indhold, er genereret af den kunstige intelligens openai ChatGPT.

(se bilag 2.Ramme for undervisning)

Der er også den mulighed at du som underviser selv laver rammen for at arbejde med dette emne.

Jeg har valgt at se bort fra punkt 4 i ChatGPTs forslag, da det for min elevgruppe er for stor en opgave. Denne dialog er god at tage med eleverne, for at vi ikke blindt følger de forslag den kunstige intelligens frembringer, men bruger vores egen didaktiske, pædagogiske og faglige overvejelser.

Der tages udgangspunkt i designcirklen, her er der fokus på 3 elementer i designcirklen feltstudie, argumentation og refleksion.

 

NY VIDEN/FELTSTUDIE

Ved hjælp af chatbotten openai og Youtube videoer om emnerne.

Eleverne skal i små grupper se Youtube videoer om nedenstående emner.

De skal på baggrund af videoerne gå i dialog med ChatGPT. Her stiller de uddybende spørgsmål der hjælper dem med at forstå emnerne.

De skal samtidig finde ud af, hvor de i deres hverdag støder på en eller flere af emnerne.

 • Kunstig intelligens
 • Machine learning
 • Neurale netværk

De skal på baggrund af videoerne gå i dialog med ChatGPT. Her stiller de uddybende spørgsmål, der hjælper dem med at forstå emnerne. De skal samtidig finde ud af, hvor de i deres hverdag støder på et eller flere af emnerne.

ARGUMENTATION

 • Fremlægge viden om kunstig intelligens
 • Etiske dilemmaer

Jeg har valgt at arbejde med de etiske overvejelser som klassesamtale. Der tages udgangspunkt i de etiske dilemmaer som opstartshistorien skaber samt de ideer der er genereret i dialogen med ChatGPT. (se bilag 3. Etiske overvejelser)

 

REFLEKSION

 • Over proces
 • Egen læring
 • Hvor kan vi blive dygtigere
 • Hvad vil jeg fortælle hjemme

 

AFRUNDING

Jeg sadlede hurtigt om og arbejdede med forløbet på klassen, da eleverne var for udfordret til at kunne løfte opgaven i grupperne.

Mine antagelser i forhold til elevernes viden på området var skudt over målet. Elevernes viden var noget mere begrænset end jeg havde forventet, ligeledes deres overvejelser og stillingtagen til de etiske dilemmaer var meget begrænset.

Næste gang jeg vil gennemføre undervisningen, vil jeg arbejde med videoerne omkring machine learning og neurale netværk på klassen.

Med denne målgruppe blev udfordringen at forklare de to begreber simpelt nok uden at det mistede mening.

Jeg vil lægge større vægt på arbejdet omkring de etiske dilemmaer og deres konsekvenser.

De forskellige links til videoer er mulige eksempler på videoer der kan understøtte forståelsen af emnerne. Det er dog vigtigt at forholde sig til om de giver mening enten for dig som underviser eller til brug for eleverne.