Skolemøbler i fremtiden

Emballagejagten
10. november 2023
Kunstig intelligens
10. november 2023

7. klasse, evt. 8. klasse


Fag

Håndværk & design, prøveeskamen i 7. klasse

Faglige emner

Udforskning, skabelse, design, løse en designopgave

Teknologier

3D-print

Af Mikkel Stenholdt Kristensen
Beskrivelse

Forløbet tager udgangspunkt i prøveeksamen for 7. klasse for valgholdet i håndværk & design. Eleverne arbejder undersøgende omkring skolemøbler i fremtiden. I skabelsesfasen indgår 3D-print som et element fra teknologiforståelse. Dette resulterer i en iscenesættelsesfase, hvor eleven reflekterer over diverse tilvalg/fravalg. Hele omdrejningspunktet for forløbet er skolemøbler i fremtiden.

Forløbsbeskrivelse

INDLEDNING

Hvad handler forløbet om?

Forløbet omhandler en designopgave, hvor eleverne skal undersøge, skabe og reflektere over skolemøbler med udgangspunkt i nutiden og fremtiden. Eleverne skal først analysere og undersøge eksisterende skolemøbler. Efterfølgende skal designprocessen gøre eleverne i stand til at arbejde med skolemøbler i et fremtidsperspektiv, hvor der er fokus på skabelse og refleksion m.v. Her skal eleverne også selv skabe en forståelse for fremtidsperspektivet.

Fag og klassetrin

Forløbet tager udgangspunkt i faget håndværk og design. Det vil primært rette sig mod en prøveeksamen for 7. klasse. Det vil desuden kunne anvendes i en 8. klasse, hvor det kan redidaktiseres til andre formål. Elementer fra teknologiforståelse vil være implementeret i designopgaven, som udleveres til eleverne under prøveeksamen samt eksamen i håndværk og design.

Relevans i folkeskolen

Teknologiforståelse mv. skal implementeres i folkeskolen. Derfor er dette mit bidrag til at implementere det i et praktisk fag, hvor man tager fat i et af fagets kerneopgaver og omdrejningspunkter - nemlig eksamen (evt. prøveeksamen).

Opbygning/didaktisk design

Undervisningen er opbygget efter lektioner og beskrives som uger i efterfølgende forløbsbeskrivelse. I hver uge er der fra forløbets begyndelse 3 sammenlagte lektioner med en varighed på 3 x 45 minutter, hvor der kan arbejdes med forløbet.

Der vil være introduktion til designprocesmodellen samt tilhørende begreber. Ydermere vil der introduceres diverse værktøjer, som eleverne kan benytte sig af i forløbet. Del A (se nedenstående oversigt) vil primært være lærerstyret med oplæg osv. Efterfølgende vil eleverne i del B være på egen hånd, hvor de selv skal gøre sig erfaringer og afprøve løsninger m.v. Del C vil være en blanding af selvstændigt arbejde og eksamination af eleven/eleverne.

Rammer

Forløbet er opbygget af 3 dele. Del A, B og C. Selve forløbet strækker sig over 5-6 uger.

Del A består af 1 time á 60 min. Her får eleverne udleveret prøveoplægget/designopgaven. Det er her, at designprocessen starter.

Efterfølgende er der en del B. Denne består af 7 undervisningslektioner à 45 min. Her arbejder eleverne med feltarbejde, mockups, idégenerering samt opstart af fabrikationen, hvor teknologiforståelse i form af 3D-print også inddrages.

Den sidste del, del C, er selve prøveeksamen. Her er der afsat 4 timer á 60 minutter til, at eleverne kan færdiggøre deres produkt samt den reflekterende samtale mellem elev/elever og censor. Det er vigtigt, at eleverne selv har overblik over tidsrammen samt kan strukturere arbejdet i disse processer.

 

FORLØBSBESKRIVELSE

Titel

Skolemøbler i fremtiden

Status

Strukturen i det samlede forløb er ny for eleverne. De har dog arbejdet med alle elementerne brudt ned i mindre dele. Anvendelse af TinkerCad og 3D-print er også kendt for eleverne. Flere værktøjer skal dog introduceres for eleverne i en kort gennemgang.

Mål

Eleverne skal opnå forståelse for design og designprocesser i en kontekst med håndværk og design, og derigennem en højere grad af almen dannelse og digital myndiggørelse. Dette skal resultere i, at teknologiforståelse dermed kan anvendes som ressource i faget.

Delmål

 • Eleverne kan løse en designopgave med benspænd og udfordringer.
 • Eleverne kan arbejde selvstændigt i stor grad med både designprocesser og designprocesmodellen.
 • Eleverne kan integrere 3D-print som en teknologi i deres bearbejdning af hårde- og/eller bløde materialer.
 • Eleverne kan afprøve og undersøge diverse teknikker/materialer.
 • Eleverne kan udarbejde et fyldestgørende feltstudie som indgangsvinkel til skabelsesfasen.
 • Eleverne kan arbejde med idégenerering som et værktøj til at løse designopgaven.

 

EVALUERING

Lektionsplan

OBS. Der er sat ca. 14 lektioner af til forløbet +/- en variabel

 

Uge 01 (3 lektioner á 45 minutter)

Eleverne bliver introduceret for designopgaven:

 

Introduktion

Hvordan ser en skoleklasse ud om 20 år? Hvilke møbler er der i klassen? Hvordan ser de ud og hvordan fungerer de? Er de multifunktionelle? Er de opbygget af moduler? Den tanke skal du/I nu prøve at arbejde videre med…

 

Opgave

Du/I skal fremstille ét eller flere produkter, som er forbundet med skolemøbler i fremtiden. Det kan være noget at sidde på, noget at sidde ved eller noget helt tredje som fx noget, der kan kobles eller sættes til/på et møbel.

 

Yderligere krav

 • Du skal udarbejde skitser, arbejdstegninger i TinkerCad samt 3D-printe din mockup. Den første mockup kan også produceres i andre materialer. Den 3D-printede mockup skal være efter et målestoksforhold, som du selv udvælger.
 • Du skal undersøge fremtidsklassen gennem et feltstudie, som du selv designer. Brug gerne Futurescan som inspiration til dette.
 • Du skal kunne fortælle om din designproces fra idé til produkt.
 • Du kan lave afprøvninger af mulige løsninger.
 • Du kan forklare om materialevalg.
 • Du skal undersøge mindst ét yderligere design.

 

Efterfølgende sætter eleverne sig enten individuelt eller ud i grupper. Her introduceres de til Futurescan som værktøj. Elementer fra plakaten kan de evt. bruge til at designe deres feltstudie.

I feltstudiet skal de undersøge fremtidsklassen med fokus på møbler. Det kan se ved at interviewe andre skoleelever eller ved hjælp af spørgeskemaer m.v. De skal undersøge, hvordan møblerne kan se ud og hvordan de kan bruges. de får reste an lektionerne i uge 01 og starten af uge 02 til at gennemføre empiriindsamling, bearbejdning af data og gennemføre en idégenerering på baggrund af indsigter fra feltstudiet. Her afsluttes del A af prøveeksamen. TinkerCad introduceres også ift. brug og integrering af dette i forløbet.

 

Uge 02 (3 lektioner á 45 minutter)

De fleste grupper vil stadig befinde sig i udforskelsesfaserne omkring feltstudiet/idégenereringen. Det er vigtigt, at eleverne fastholdes i disse faser lidt endnu, så de kommer hele vejen rundt inden de springer til fremstilling. De kan evt. bruge en billedgenerator til at idégenerere ud fra. De fleste grupper vil i disse lektioner gå i gang med at lave arbejdstegninger i TinkerCad samt fremstille mockupen ud fra disse tegninger. Eleverne skal arbejde selvstændigt i disse processer, da dette er et mål i faget Håndværk og Design. Når eleverne er færdige med deres digitale arbejdstegninger og mockups kan de gå videre til fremstillingsfasen.

 

Uge 03 (3 lektioner á 45 minutter)

Eleverne arbejder videre med udforskning og skabelse. Eleverne er i egne designprocesser her, hvor de afprøver og eksperimenterer med forskellige materialer/løsning. Eleverne kan evt. understøttes ift. produktion af mockup (3D-print). De påbegynder derfor, hvis de ikke allerede er i gang med det, del B i disse lektioner.

 

Uge 04 (3 lektioner á 45 minutter)

Eleverne arbejder videre med del B, hvor konstruktion og skabelse er omdrejningspunktet. Her skal de desuden begynde at arbejde med argumentation af tilvalg/fravalg af materialer m.v. Det er vigtigt, at eleverne arbejder selvstændigt i denne fase og går på opdagelse. Deres digitalt producerede artefakter i form af 3D-printede mockups skal under disse lektioner være printet færdigt.

 

Uge 05 (3 lektioner á 45 minutter)

Eleverne gør i den første lektion del B færdig. Efterfølgende har eleverne mulighed for at lægge sidste hånd på produktet samtidig med, at læreren/censoren starter en samtale om designprocessen. Her er det vigtigt, at eleverne anvender de sidste begreber fra designprocesmodellen, hvor de taksonomisk, som i Blooms taksonomi, bevæger sig opad til argumentation og refleksion. De skal kunne bevæge sig ud fra deres designproces og argumentere for tilvalg/fravalg og reflektere over, hvilke parametre de kunne have pillet yderligere ved i processen og hvilke resultater dette evt. kunne have givet. Ydermere skal de her kunne argumentere og reflektere over deres brug af teknologier samt konstruktionen af de artefakter, de har anvendt i forløbet.

 

AFRUNDING

På mange parametre passer flere praktiske elementer fra teknologiforståelse godt ind i håndværk & design, hvilket også betyder, at det er nemmere at implementere rent praktisk. 3D-print som teknologi med tilhørende tegneprogram har fungeret godt for eleverne, som inspirationsværktøj og den røde tråd i deres designproces. Det lægger op til, at eleverne reflekterer over deres fabrikationsproces løbende igennem forløbet, når en mockup og en visuel 3D-model af deres produkt kan fremlægge eventuelle problemstillinger m.m.

Implementeringen af designprocesmodellen passer også meget naturligt ift. diverse processer i faget. Her komplementerer faserne hinanden godt. Ud fra egen erfaring kan det til tider være svært at fastholde eleverne i faserne omkring feltstudier og idégenerering, da de i visse situationer kan have svært ved at lægge den første idé væk. Det kræver nogle flere forløb med dette som fokuspunkt. Eleverne har i nogle tilfælde under forløbet ikke forstået, hvorfor de skulle fastholdes i disse processer, hvilket har medført, at de hurtigt er gået videre til skabelses- og iscenesættelsesfasen.